1. สถานศึกษาเผยแพร่ Website banner งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

1) แบ่งปันความดีงามในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

2) ภาพการดำเนินงาน และการเรียนรู้

3) ตารางสะสมงาน

4) สื่อนำเสนอตามแบบประเมินสถานศึกษา