พระราชดำริ

พระราชดำริบางประการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ความว่า “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น  ควรใช้วิธีปลูกฝัง ให้เด็กได้เห็นความงดงาม  ความน่าสนใจ  และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตราย แก่ตนเอง  จะทำให้เด็กเกิดความเครียด  ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว”  ให้ไว้  ณ วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2536  ณ อาคารที่ประทับในสำนักงานชลประทาน  เขต 1  จังหวัดเชียงใหม่